?>

Nuoret & aikuiset

Nuorten toimintaterapia

Nuoret voivat tarvita toimintaterapiaa esimerkiksi mielenterveyden, sosiaalisten tilanteiden tai itsenäistymisen haasteiden vuoksi. Terapiassa käytettävät toiminnot ovat sidoksissa nuoren omaan arkeen. Nuorten toimintaterapiassa ohjataan myös nuoren vanhempia, jotta nuori saavuttaisi mahdollisimman hyvät edellytykset selviytyä arjesta itsenäisesti. Toimintaterapiassa voidaan harjoitella esimerkiksi omatoimisuustaitoja, asioimista, sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja ja tarkkaavuuden ylläpitoa. Terapiassa voimme hyödyntää tarvittaessa myös ratsastusta menetelmänä tai eläinavusteista toimintaterapiaa.

 

Tehtäväkeskeisissä lähestymistavoissa voidaan harjoitella nuoren kanssa nuorelle vaikeita taitoja arjen tilanteissa. Tehtäviä voidaan harjoitella myös kognitiivisesti, jolloin autetaan nuorta oppimaan strategioita selviytyäkseen ongelmista.  Kompensoivassa lähestymistavassa taas pyritään usein mukauttamaan tehtäviä ja ympäristön vaatimuksia nuoren taitoja vastaaviksi. Psykososiaalisessa lähestymistavassa pyritään helpottamaan nuoren sosiaalisia tilanteita psyykkisten ja sosiaalisten taitojen harjoittelulla, esim. mahdollistamalla onnistumisen kokemuksia erilaisissa toiminnoissa tai harjoittelemalla sosiaalisia sääntöjä.  Hyödynnämme niin nuorten kuin lastenkin kanssa esimerkiksi Zones of regulation-menetelmää.

 

 

Aikuisten toimintaterapia

Aikuisten toimintaterapiassa lähestymistapoina voidaan käyttää mm. palauttavaa, kognitiivista, multikontekstuaalista ja tehtäväkeskeistä lähestymistapaa. Yleensä palauttavaa lähestymistapaa käytetään sairastumisen akuuttivaiheessa, jolloin pyritään nimen mukaisesti palauttamaan toiminnallisia valmiuksia normaaliksi. Kognitiivista lähestymistapaa käytetään, kun pyritään uusien strategioiden käyttöönottoon ongelmallisissa toiminnallisissa tilanteissa. Multikontekstuaalisessa lähestymistavassa pyritään harjoittelemaan esim. samaa toimintastrategiaa eri ympäristöissä, jotta se yleistyisi tehokkaammin arkeen. Tehtäväkeskeisessä lähestymistavassa pyritään harjoittelemaan asiakkaan tärkeäksi kokemia tehtäviä, yleensä siinä ympäristössä, jossa näitä toimintoja luonnollisesti tehdään. Näin pyritään siihen, että asiakas oppii suoriutumaan kyseisestä tehtävästä mahdollisimman itsenäisesti.

 

Toimintaterapiassa tuetaan aikuisen selviytymistä omassa arjessaan ja tehdään heidän arjestaan heille mahdollisimman mielekäs. Terapiassa pohditaan arkeen uusia toimintatapoja ja apuvälineitä, jotta omatoiminen arki mahdollistuu. Toimintaterapiassa voidaan harjoitella esimerkiksi motorisia toimintoja, vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisia taitoja. Aikuisasiakkaidemme toimintaterapiassa painottuvat eri päivittäisten toimintojen taitojen harjaannuttaminen kuten pukeutumiset, ruokailu, kodinhoito, henkilökohtaisen hygienian hoito, ympäristössä asioimiset ym.

 

 

 

Toteutamme myös tarvittaessa toimintakyvyn ja toimintaterapiatarpeen arviointeja.

 

Linkit:
www.toimintaterapeuttiliitto.fi
www.sity.fi
www.kela.fi
Linkit:
www.toimintaterapeuttiliitto.fi
www.sity.fi
www.kela.fi
www.laneku.fi Lasten neurologisen kuntoutuksen yhdistys

Arjen keittiötöitä