?>

Toimintaterapia

Toimintamme on alkanut vuodesta 1986. Tällä hetkellä yrityksessämme työskentelee erikoistoimintaterapeutti/ratsastusterapeutti ja yksitoista toimintaterapeuttia (AMK). Terapiaa toteutamme vastaanotolla Lokalahdella ja Turussa Orikedolla, joissa molemmissa paikoissa ovat myös monipuoliset sensorisen integraation välineet. Terapiaa toteutetaan myös koti-, päiväkoti- tai koulukäynteinä ym. asiakkaan omassa ympäristössä. Terapiassa teemme tiivistä yhteistyötä myös perheen ja muiden asiakkaan kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa.

 

Tavoitteenamme on tarjota ammattitaitoista ja monipuolista kuntoutusta eri asiakasryhmille. Asiakkainamme on KELA:n vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita ja lisäksi myös lähiseutujen terveyskeskusten ja keskussairaalan maksusitoumuksilla lapsia ja nuoria. Lasten ja nuorten toimintaterapian lisäksi tarjoamme toimintaterapiaa myös aikuisasiakkaille. Aikuisasiakkaidemme toimintaterapiassa painottuvat eri päivittäisten toimintojen taitojen harjaannuttaminen kuten pukeutumiset, ruokailu, kodinhoito, henkilökohtaisen hygienian hoito, ympäristössä asioimiset ym.

 

Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapiassa tavoitteena on lapsen kokonaiskehityksen tukeminen esimerkiksi leikin, pelien, luovien terapiamuotojen tai sensorisen integraation terapiamenetelmän keinoin. Asiakkaillamme voi olla vaikeuksia esimerkiksi motoriikassa, leikissä, hahmottamisessa, aistitoiminnan säätelyssä, keskittymisessä, oppimisessa, käsien käytössä tai vuorovaikutustaidoissa. Vaikeudet voivat esiintyä monella eri osa-alueella tai ne voivat olla kapea-alaisia. Toimintaterapiassa arvioimme lapsen toimintakykyä, mm leikin, ohjatun ja vapaan toiminnan havainnoinnin, standardoitujen testien ja lähipiirin haastattelujen avulla. Tämän arvioinnin pohjalta laadimme terapian tavoitteet yhteistyössä vanhempien kanssa.

 

Lasten toimintaterapiassa käytämme menetelmänä myös sensorisen integraation terapiaa monipuolisesti erilaisilla liikunnallisilla välineillä varustetuissa vastaanottotiloissamme. Käytössämme on esimerkiksi erilaisia keinuja, trampoliini, liukumäki ja pallomeri. Terapian keskeisenä tavoitteena on tuottaa ja säädellä erityisesti kehosta tulevia aistiärsykkeitä, eli tasapaino- ja liikeaistimuksia, lihaksista ja nivelistä sekä iholta tulevia aistimuksia. Sensorinen integraatio toteutuu, kun lapsi itse suunnittelee ja toteuttaa tilanteeseen sopivan toiminnan. Lapsi motivoituu toimintaan, kun terapeutti ymmärtää lapsen ongelmia ja rakentaa terapiaympäristön sopivan haasteelliseksi. Lapsen itseohjautuvuutta hyödynnetään terapiassa aina, kun se on tavoitteiden suuntaista.

 

Nuorten toimintaterapia

Nuoret voivat tarvita toimintaterapiaa esimerkiksi mielenterveyden, sosiaalisten tilanteiden tai itsenäistymisen haasteiden vuoksi. Terapiassa käytettävät toiminnot ovat sidoksissa nuoren omaan arkeen. Nuorten toimintaterapiassa ohjataan myös nuoren vanhempia, jotta nuori saavuttaisi mahdollisimman hyvät edellytykset selviytyä arjesta itsenäisesti. Toimintaterapiassa voidaan harjoitella esimerkiksi omatoimisuustaitoja, asioimista, sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja ja tarkkaavuuden ylläpitoa. Terapiassa voimme hyödyntää tarvittaessa myös ratsastusta menetelmänä tai eläinavusteista toimintaterapiaa.

 

Tehtäväkeskeisissä lähestymistavoissa voidaan harjoitella nuoren kanssa nuorelle vaikeita taitoja arjen tilanteissa. Tehtäviä voidaan harjoitella myös kognitiivisesti, jolloin autetaan nuorta oppimaan strategioita selviytyäkseen ongelmista.  Kompensoivassa lähestymistavassa taas pyritään usein mukauttamaan tehtäviä ja ympäristön vaatimuksia nuoren taitoja vastaaviksi. Psykososiaalisessa lähestymistavassa pyritään helpottamaan nuoren sosiaalisia tilanteita psyykkisten ja sosiaalisten taitojen harjoittelulla, esim. mahdollistamalla onnistumisen kokemuksia erilaisissa toiminnoissa tai harjoittelemalla sosiaalisia sääntöjä.  Hyödynnämme niin nuorten kuin lastenkin kanssa esimerkiksi Zones of regulation-menetelmää.

 

Aikuisten toimintaterapia

Aikuisten toimintaterapiassa lähestymistapoina voidaan käyttää mm. palauttavaa, kognitiivista, multikontekstuaalista ja tehtäväkeskeistä lähestymistapaa. Yleensä palauttavaa lähestymistapaa käytetään sairastumisen akuuttivaiheessa, jolloin pyritään nimen mukaisesti palauttamaan toiminnallisia valmiuksia normaaliksi. Kognitiivista lähestymistapaa käytetään, kun pyritään uusien strategioiden käyttöönottoon ongelmallisissa toiminnallisissa tilanteissa. Multikontekstuaalisessa lähestymistavassa pyritään harjoittelemaan esim. samaa toimintastrategiaa eri ympäristöissä, jotta se yleistyisi tehokkaammin arkeen. Tehtäväkeskeisessä lähestymistavassa pyritään harjoittelemaan asiakkaan tärkeäksi kokemia tehtäviä, yleensä siinä ympäristössä, jossa näitä toimintoja luonnollisesti tehdään. Näin pyritään siihen, että asiakas oppii suoriutumaan kyseisestä tehtävästä mahdollisimman itsenäisesti.

 

Toimintaterapiassa tuetaan aikuisen selviytymistä omassa arjessaan ja tehdään heidän arjestaan heille mahdollisimman mielekäs. Terapiassa pohditaan arkeen uusia toimintatapoja ja apuvälineitä, jotta omatoiminen arki mahdollistuu. Toimintaterapiassa voidaan harjoitella esimerkiksi motorisia toimintoja, vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisia taitoja. Aikuisasiakkaidemme toimintaterapiassa painottuvat eri päivittäisten toimintojen taitojen harjaannuttaminen kuten pukeutumiset, ruokailu, kodinhoito, henkilökohtaisen hygienian hoito, ympäristössä asioimiset ym.

 

Toteutamme myös tarvittaessa toimintakyvyn ja toimintaterapiatarpeen arviointeja.

 

Linkit:
www.toimintaterapeuttiliitto.fi
www.sity.fi
www.kela.fi

 

 

 

IMG_2598